blogТренировъчен процес и неговата периодизация в съвременния комерсиален спорт.

IMG_0741

Тренировката е процес на обучение и усъвършенстване на функционалните възможности на индивида за достигане на високи спортни резултати,във вид двигателна дейност. Основният принцип в тренировката е редуването на работа с почивка,като това редуване се отнася, както за единичното занятие, така и за седмичните,месечните и годишните цикли.Количествения обем трябва постепенно да се намалява,а напрежението ,”остротата” на тренировката да се увеличава или трябва винаги да се върви от общата към специалната тренировка.

Натоварване в тренировката.

Под натоварване се разбира сумарното въздействие на физическите стредства върху спортиста.Неговата структура се определя от, обем-интензивност , характер-насоченост.

*Обем- общата извършена работа в отделните тренировки и включва- продължителност(време,разстояние,брой повторения и характер на почивките-активни/пасивни)

*Интензивност –количеството извършена работа за единица време,компоненти-        скорост,съпротивление(за сила),продължителност на интервалните почивки.

*Характер – отразява сходството между,характера на двигателната дейност в съответния спорт и упражненията, които се дават.

*Насоченост – влияе върху вегетативните функции,аеробни,анаеробни,смесени.Проявяването на насочеността,когато влияе върху моторните функции,спомага за изграждането на умения и навици.

Сбора от всички компоненти ,предизвиква функционални изменения,които водят до срочни и трайни адаптации.

Основните средства на тренировъчния процес са физическите упражнения,които са целенасочени педагогически обработени двигателни действия за развиване и усъвършенстване на физическите качества. Разделят се на състезателни, специално подготвителни и общо подготвителни упражнения.

Основни принципи на тренировъчния процес са:

*Общи- научност,активност,последователност,достъпност ,индивидуален подход.

*Специфични са- непрекъснатост на тренировъчния процес,задълбочена специализация, цикличност на подготовката,което се проявява в системното натоварване в отделните цикли-микро,макро и мезоцикли,както в определени периоди и годишни цикли.

Периодизация на тренировъчния процес- закономерните промени, които настъпват в структурата и съдържанието на тренировъчния процес във времето ,под влияние на тренировъчните натоварвания.

*Макроструктура на тренировъчния процес-определя се от вида спорт и неговата специфика.Разделя се на три периода-подготвителен,състезателен и преходен.

1.Подготвителен период и има следните етапи.Първият е общоподготвителен и главна задача е повишаване на функционалните възможности на организма,доминира работа за аеробни качества и силова издръжливост.Вторият етап е специално подготвителен,в които се засилват тренировките за развитие на определи качества според вида спорт. Натоварванията са с по висока интензивност и по малък обем.

2.Състезателен период- основно средство е участие в състезания,а физическата подготовка е насочена към максимално развиване на специфичните тренировъчни средства.

3.Преходен период – включва възстановяване и тонизиране.Понижават се тренировъчните натоварвания ,с цел да се възстановят израсходваните физически и психически сили.

*Мезоструктура на тренировъчния процес. Разделя се на:

-вработващ мезоцилъл-обхваща нарастване на натоварването за сметка на по голям обем и продължителност. Основна задача е спортиста да се подготви за следващия цилъл на по специална работа.

-стабилизиращ мезоцикъл -основна цел е да се разширят и адаптират структурните промени в организма.Характеризира се с намаляване на обема и по голямо разнообразие от технически средства.

-предсъстезателен мезоцикъл -използват се специално подготвителни и състезателни упражнения за да се осъществи прехода към състезателния период.

-състезателен мезоцикъл – структурата и съдържанието се определят от вида спорт.

-разтоварващ мезоцикъл-характеризира се с намаляване на натоварването прилага се както в състезателния период ,така и периодите на почивка от състезания.

*Микроструктура на тренировъчния процес-основна структурна единица ,която свързва отделните занимания в единство и е завършен фрагмент от цялостния тренировъчен процес. Има продължителност  от 4-10 дни. Тази структура е и основна в съвременния комерсиален спорт ,натоварен от към спортни събития и кратките срокове за подготовка. Малко са спортовете,които могат да си позволят дълга подготовка от макро и мезоцикли,за това и не сме споменавали времетраене, защото е относително в последните години за всички видове спортове.

Периода се разделя на няколко етапа.

-вработващ  микропериод-постепенно увеличаване на силата на тренировъчното натоварване,характеризира се с умерена интензивност.

-ударен микропериод -високи стойности на натоварване ,рязко се стимулират адаптационните процеси и заемат централно място в подготовката на спортистите.

-въвеждащ микропериод -в предстоящо състезание или мач, като вариантите му са:

с възстановителен характер,с тонизиращ характер или моделен характер

-възстановителен микропериод -намаляване на натоварването и търсене на тонус на мускулатурата.

-състезателен микропериод- качествата и тренировките се поддържат  основно в състезателаната обстановка.

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени