NewsПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

431-800-0

Във връзка с изпълнението на проект по процедура ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Бенефициент: Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ

Договор №: BG05SFOP001-2.009-2.009-0104-C01

Наименование на проекта:“Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 – 2020 г.”
Описание на проекта:Основната цел на проекта е Повишаване на гражданското участие при провеждането на политики за здравословен начин на живот при младежите с постигането на партньорско управление с гражданите и бизнеса чрез повишаване на гражданската активност при формирането, изпълнението и мониторинг при провеждането на политики за здравословен начин на живот при младежите, открито и отговорно управление с разработване, в партньорство на инструмент за обратна връзка и оценка от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури и отправяне на препоръки за подобряване процесите. Целите ще се постигнат с разработването на продукти/ резултати в следствие на реализираното на следните дейности: Анализ – оценка на изпълнението на Приоритет 3 „Насърчаване на здравословния начин на живот“ по отношение на превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора от „Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.“, включващ препоръки и насоки за тяхното изпълнение; Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г. включващ препоръки и насоки за тяхното прилагане; Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури за формулиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики; Съвместно действие между администрации и НПО за обсъждане и приемане на препоръки за бъдеща реализация на национална младежка политика и Дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики. В следствие на изпълнение на проекта целевите групи ще са снабдени с Наръчник за гражданска активност и Меморандум за прилагане на формулираните препоръки и разработения наръчник от целевите групи по проекта изготвени на основат на анализи и съгласувани с вземащите решения.
Обща стойност на проекта:89 982.58лева
Европейско съфинансиране:76 485.19лева
Национално съфинансиране:13 497.39лева

 

Анализ –оценка на изпълнението на специфична цел „Насърчаване на здравословния начин на живот“ по отношение на превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора от„НСМ 2010 –2020 г., включващ препоръки и механизъм за изпълнение

 

Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

 

Наръчник за гражданска активност за гражданските организации и административните структури за ефективно участие на организираните граждани във формирането, изпълнението и мониторинга на национални младежки политики

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени